• myCarta för GeodatamyCarta för Geodata
myCarta

myCarta

myCarta är ett verktyg för fungerande och kraftfull hantering och presentation av geografisk information. Med användarvänlighet och prestanda som fokus är myCarta optimerat för att snabbt och enkelt läsa och skriva data kopplat till olika datakällor.

Kartor skapas genom enkel kartuppsättning där man kopplar upp data direkt ifrån önskad källa. Det är även fullt möjligt att bygga upp kartor som konsumerar data från olika datakällor.

Utöver visualisering och presentation så innehåller myCarta även ett mycket kompetent verktyg för att skapa, ajourhålla och förändra geografisk information. Detta gör myCarta till ett väl lämpat, enkelt men fungerande verktyg genom hela digitaliseringsflödet från fältdata till produktion.

Den geografiska motorn som bygger upp plattformen är utvecklad i egen regi, vilket ger oss möjlighet att styra över alla beståndsdelar efter behov. Framtagen teknologi bygger på de vedertagna standarder som finns inom området.

För att tillgodose att ett gott datautbyte kan ske gentemot andra aktörer så innehåller myCarta kompetenta exportrutiner. Data från vilken inläst datakälla som helst alltid exporteras till en mängd olika format, inte minst CAD-filer. myCarta har naturligtvis också möjlighet att läsa och visualisera CAD-filer direkt i kartan.

I myCarta konceptet ingår kraftfulla verktyg för digitalisering och redigering av kartdata direkt emot databaskällan. Det finns även ett gott stöd för att kunna ta med sig data ut i fält, för att redigera i offline-läge. myCarta är även väl lämpat för att skapa och hantera mätdata till verksamhetens mätningsingenjörer.

            

 
Loadern

myCarta Loader

Loadern förenklar laddning av kartdata till databas.

Med denna produkt kan man ladda olika kartformat till databas för vidare uppsättning i olika verksamhetssystem. Loadern kan hantera samtliga vektorbaserade kartformat som myCarta har stöd för. Indatat kan grupperas och bearbetas med hjälp av ett enkelt gränssnitt. Grupperingen medför att indata från en och samma källa kan hanteras och bearbetas olika. Detta är till exempel användbart om man ska läsa in en DWG-fil med data som ska till olika måltabeller. Bearbetningen omfattar bland annat villkor, uttryck, kodlistor och relationer.

              

            

 
Edit

myCarta Edit

myCarta Edit är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer.

Edit innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

myCarta Offline

myCarta Offline är ett tillägg till myCarta Edit som gör det möjligt att skapa en lokal kopia av en hel karta. Kartan blir kopplad till en filbaserad databas i standardformatet GeoPackage. I databasen finns triggrar som känner av alla förändringar som görs, oavsett i vilket kartprogram de utförts. Frånkopplad från intranätmiljön kan man sedan använda hela myCarta Edit för att skapa och förändra data. Efter avslutat offline-arbete kan hela eller delar av förändringarna synkas tillbaka in i verksamhetsdatabasen.

 
förvånad-kille-lyfter-på-glasögon-238H

Analys

Med myCarta Analys skapar du enkelt mervärde av ditt GIS-data genom att kombinera, filtrera och modifiera attribut- och geometridata i olika överlagringsanalyser och beräkningar. Analysresultatet kan fungera som beslutsunderlag och visa på rumsliga samband som leder till nya slutsatser. Verktygen är format- och projektionsöverskridande och kan appliceras på all vektor- och tabelldata.

Exempel på analyser:

  • Korsande ledningar
  • Antal invånare per område
  • Andelen bebyggd yta på fastighet
  • Ledningsrätter som ligger nära kommunala träd

            

 
Ledningskollen

Ledningskollen - hantera Ledningskollens ärenden direkt i VA-banken

Modul Ledningskollen är ett tillägg till VA-banken och myCarta som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i VA-banken och myCarta så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

Frågare gör det möjligt att skapa Ledningskollens grävärenden direkt i VA-banken och myCarta. För en snabb och enkel hantering kan man fylla i stora delar av ett grävärende och använda som en grundmall. 

 
driftochunderhaall

myCarta Drift och Underhåll

Med myCarta Drift och Underhåll kan ni arbeta med drift och underhåll för olika verksamheter på valfritt kartobjekt.

Enkla guider hjälper användarna att skapa såväl ärenden som åtgärder. Med stöd av kartan får användarna full koll på planerade åtgärder och aktuella ärenden. Från kalendervyn kan man också enkelt få tillgång till planerade åtgärder.

För administratören finns det ett enkelt gränssnitt för att knyta åtgärds-/ärendekoder, rättigheter, kartobjekt samt platser eller adresser till varje uppsatt verksamhet.

Denna modul kan köras från myCarta, Aveny myCarta samt Energi- och VA-banken. 

 
fr

myCarta FIR

myCarta FIR är vår produkt för hantering av hämtning och uppdatering av fastighetsinformation från Lantmäteriet till en lokal databas, enligt ÖFF11-formatet. 

Aviseringsfilerna, som hämtas veckovis eller dagligen, ingår som en integrerad del i myCarta FIR och kan antingen schemaläggas eller köras manuellt. Tillsammans med koppling mot lokalt lagrad GSD-data kan man enkelt skapa egna verksamhetsskikt som uppdateras samtidigt som databaserna uppdateras, till exempel kommunalägd mark eller byggnader med olika utseende beroende på byggnadstyp. myCarta FIR följer Lantmäteriets struktur och är helt öppen att ansluta till de verksamhetssystem som har behov av dess data utan begränsningar.

 

Tips!

Castor

myCarta Castor är en modul för koppling mellan bygglovssystemet Castor och myCarta. Kopplingen gör det möjligt att i Castor starta upp myCarta för visning och vice versa.

TA-plan

Visste du att du kan skapa TA-planer i VA-banken och myCarta?
Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar du till och med för hand?

Skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i VA-banken eller i myCarta, skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats.

I filmen visar Jocke hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer i VA-banken. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Skapa TA-plan

 
datorlaador

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta och VA-banken för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet.