• Snabb och effektiv hantering av geografisk informationSnabb och effektiv hantering av geografisk information
Smarta integrationer

Tilläggsmoduler

myCarta är ett verktyg för fungerande och kraftfull hantering och presentation av geografisk information. Med användarvänlighet och prestanda som fokus är myCarta optimerat för att snabbt och enkelt läsa och skriva data kopplat till olika datakällor.

Här hittar du några smarta tilläggsmoduler till myCarta.

            

 
Edit

myCarta Edit

myCarta Edit är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer.

Edit innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

 
offline

myCarta Offline

myCarta Offline är ett tillägg till myCarta Edit som gör det möjligt att skapa en lokal kopia av en hel karta. Kartan blir kopplad till en filbaserad databas i standardformatet GeoPackage. I databasen finns triggrar som känner av alla förändringar som görs, oavsett i vilket kartprogram de utförts. Frånkopplad från intranätmiljön kan man sedan använda hela myCarta Edit för att skapa och förändra data. Efter avslutat offline-arbete kan hela eller delar av förändringarna synkas tillbaka in i verksamhetsdatabasen.

 
Ledningskollen

Ledningskollen - hantera Ledningskollens ärenden direkt i VA-banken

Modul Ledningskollen är ett tillägg till VA-banken och myCarta som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i VA-banken och myCarta så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

Frågare gör det möjligt att skapa Ledningskollens grävärenden direkt i VA-banken och myCarta. För en snabb och enkel hantering kan man fylla i stora delar av ett grävärende och använda som en grundmall. 

 
Drift och underhåll

myCarta Drift och Underhåll

Med myCarta Drift och Underhåll kan ni arbeta med drift och underhåll för olika verksamheter på valfritt kartobjekt.

Enkla guider hjälper användarna att skapa såväl ärenden som åtgärder. Med stöd av kartan får användarna full koll på planerade åtgärder och aktuella ärenden. Från kalendervyn kan man också enkelt få tillgång till planerade åtgärder.

För administratören finns det ett enkelt gränssnitt för att knyta åtgärds-/ärendekoder, rättigheter, kartobjekt samt platser eller adresser till varje uppsatt verksamhet.

Denna modul kan köras från myCarta, Aveny myCarta samt Energi- och VA-banken. 

 
FIR

myCarta FIR

myCarta FIR är vår produkt för hantering av hämtning och uppdatering av fastighetsinformation från Lantmäteriet till en lokal databas, enligt ÖFF11-formatet. 

Aviseringsfilerna, som hämtas veckovis eller dagligen, ingår som en integrerad del i myCarta FIR och kan antingen schemaläggas eller köras manuellt. Tillsammans med koppling mot lokalt lagrad GSD-data kan man enkelt skapa egna verksamhetsskikt som uppdateras samtidigt som databaserna uppdateras, till exempel kommunalägd mark eller byggnader med olika utseende beroende på byggnadstyp. myCarta FIR följer Lantmäteriets struktur och är helt öppen att ansluta till de verksamhetssystem som har behov av dess data utan begränsningar.

 

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Koppling mot Castor finns för våra desktopprogram. Den möjliggör att söka fastigheter i kartan med FR Direkt och skicka dem till Castor för vidare behandling av till exempel bygglovsärenden på fastigheten i fråga. Omvänt kan man också från ett ärende i Castor med fastighetsanknytning välja att visa denna fastighet i kartan.

 
DWG

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta och VA-banken för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet.