• Snabb och effektiv hantering av geografisk informationSnabb och effektiv hantering av geografisk information
myCarta

myCarta

myCarta är ett verktyg för fungerande och kraftfull hantering och presentation av geografisk information. Med användarvänlighet och prestanda som fokus är myCarta optimerat för att snabbt och enkelt läsa och skriva data kopplat till olika datakällor.

Kartor skapas genom enkel kartuppsättning där man kopplar upp data direkt ifrån önskad källa. Det är även fullt möjligt att bygga upp kartor som konsumerar data från olika datakällor.

Utöver visualisering och presentation så innehåller myCarta även ett mycket kompetent verktyg för att skapa, ajourhålla och förändra geografisk information. Detta gör myCarta till ett väl lämpat, enkelt men fungerande verktyg genom hela digitaliseringsflödet från fältdata till produktion.

Den geografiska motorn som bygger upp plattformen är utvecklad i egen regi, vilket ger oss möjlighet att styra över alla beståndsdelar efter behov. Framtagen teknologi bygger på de vedertagna standarder som finns inom området.

För att tillgodose att ett gott datautbyte kan ske gentemot andra aktörer så innehåller myCarta kompetenta exportrutiner. Data från vilken inläst datakälla som helst alltid exporteras till en mängd olika format, inte minst CAD-filer. myCarta har naturligtvis också möjlighet att läsa och visualisera CAD-filer direkt i kartan.

I myCarta konceptet ingår kraftfulla verktyg för digitalisering och redigering av kartdata direkt emot databaskällan. Det finns även ett gott stöd för att kunna ta med sig data ut i fält, för att redigera i offline-läge. myCarta är även väl lämpat för att skapa och hantera mätdata till verksamhetens mätningsingenjörer.

            

 
Edit

myCarta Edit

myCarta Edit är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer.

Edit innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

 
offline

myCarta Offline

myCarta Offline är ett tillägg till myCarta Edit som gör det möjligt att skapa en lokal kopia av en hel karta. Kartan blir kopplad till en filbaserad databas i standardformatet GeoPackage. I databasen finns triggrar som känner av alla förändringar som görs, oavsett i vilket kartprogram de utförts. Frånkopplad från intranätmiljön kan man sedan använda hela myCarta Edit för att skapa och förändra data. Efter avslutat offline-arbete kan hela eller delar av förändringarna synkas tillbaka in i verksamhetsdatabasen.

 
Loadern

myCarta Loader

Loadern förenklar laddning av kartdata till databas.

Med denna produkt kan man ladda olika kartformat till databas för vidare uppsättning i olika verksamhetssystem. Loadern kan hantera samtliga vektorbaserade kartformat som myCarta har stöd för. Indatat kan grupperas och bearbetas med hjälp av ett enkelt gränssnitt. Grupperingen medför att indata från en och samma källa kan hanteras och bearbetas olika. Detta är till exempel användbart om man ska läsa in en DWG-fil med data som ska till olika måltabeller. Bearbetningen omfattar bland annat villkor, uttryck, kodlistor och relationer.

              

            

 
Analys

Analys

Med myCarta Analys skapar du enkelt mervärde av ditt GIS-data genom att kombinera, filtrera och modifiera attribut- och geometridata i olika överlagringsanalyser och beräkningar. Analysresultatet kan fungera som beslutsunderlag och visa på rumsliga samband som leder till nya slutsatser. Verktygen är format- och projektionsöverskridande och kan appliceras på all vektor- och tabelldata.

Exempel på analyser:

  • Korsande ledningar
  • Antal invånare per område
  • Andelen bebyggd yta på fastighet
  • Ledningsrätter som ligger nära kommunala träd