• Ett heltäckande verktyg som ger stöd för hela informationskedjanEtt heltäckande verktyg som ger stöd för hela informationskedjan
 • VA-banken GO! Effektivisera arbetet i fältVA-banken GO! Effektivisera arbetet i fält

Verksamhetssystem för VA

Vi på Aveki är specialister på att konvertera och installera verksamhetssystemet VA-banken. Vi har många års erfarenhet av att koppla verksamhetsdata från andra system för att våra kunder ska få tillgång till den information som behövs då de jobbar med VA. 

Vi har erfarenhet av de flesta GIS-system på marknaden och kan även erbjuda uppsättning av VA-kartan i dessa system. 

Verksamhetsstöd för oss på Aveki slutar inte med en installation. När systemen är levererade börjar arbetet med att få alla i organisationen att arbeta med informationen. Genom många år på marknaden kan vi erbjuda rådgivning och anpassningar som gör ert användande av VA-banken speciellt.

 

VA-banken - Grundmodulen

VA-banken

Regista

Regista

Ledningskollen

Ledningskollen

Brunn

Brunn

Invent

Invent

VA-skopi

VA-skopi

Labbdata

Labbdata

VASS

VASS

Verk

Verk

VA-edit

VA-edit

Avstängning

Spårning

Tips!

Smarta integrationer

Visning

Vill du se hur VA-banken fungerar? Vi visar dig gärna!

KONTAKTA OSS FÖR
EN VISNING
VA-banken VA

VA-banken

VA-banken är ett heltäckande verktyg för hantering av information som rör VA-ledningsnätet och innehåller bland annat funktioner för att bokföra faktauppgifter om ledningsnätet, driftstörningsrapporter, planering, prioritering och statusutvärdering.

VA-banken ger stöd för hela informationskedjan – från arbetet i fält till planeringsarbetet på kontoret. Det kan användas som fristående verksamhetssystem eller i kombination med andra, befintliga databaser. Med VA-banken är det möjligt för kommuner av skiftande storlek att forma och styra sitt arbete i takt med de organisatoriska förutsättningarna. Det finns ett flertal moduler som tillval till VA-banken och efter hand som behov uppstår kan VA-banken byggas på med dessa. 

Det här kan du göra med VA-banken

 • Registrera faktauppgifter på VA-ledningsnätet
 • Guider för driftstörningar och insatser
 • Betygsättning av ledningar
 • Skapa arbetsorder 
 • Skicka interna meddelanden
 • Anpassningsbara utskrifter
 • Sökfunktioner för problem, insatser och ledningsnätet
 • Geografiska urval
 • Kalender som visar planerade insatser
 • Möjlighet att skapa VA-projekt
 • Export av karta och tabeller

Vi tillhandahåller alltid uppdaterade hjälptexter till programmet.

Kartan stödjer dessutom ett stort antal format på marknaden!

VA-projekt ingår i grundmodulen

Med VA-projekt får ni en tidsmässigt samordnad sammanställning av insatser som är utförda inom ett geografiskt avgränsat område. VA-projekt används till långsiktiga projekt och syftar inte till att lösa enstaka akuta problem. 

Alla tillfällen kan illustreras i ett gantt-schema. I schemat ser man var i processen man är. Från schemat kan man komma direkt till markerad insats.

 
Regista

Regista - beräkna anslutningsavgift

I Regista kan man beräkna taxan för en anslutning och lagra övrig information i ett abonnentregister.

I Regista kan man lagra och titta på information om anslutna abonnenter, men också beräkna taxan och få utskrifter enligt kommunens mallar. 

Regista är en färdig paketlösning, men kan också skräddarsys efter kundens specifika önskemål. 

Möjligheter med Regista:

 • Registrera anslutningsärenden, anmälan
 • Beräkning av anslutningsavgift, taxa
 • Uppföljning, diarierapport
 • Utskrifter med kundanpassade mallar
 • Koppling till VA-bankens karta
 • Möjlighet finns att koppla Regista till VA-bankens servisformulär samt andra program, exempelvis fakturerings- eller debiteringssystem

Regista Ärende

Ett enkelt ärendehanteringssystem där VA-ärenden kan bokföras och följas upp. Via ett enkelt gränssnitt kan även en icke VA-handläggare mata in grundläggande uppgifter om ärendet. De ärenden som handlar om anslutningar kan sedan plockas eller fördelas från en lista och hanteras vidare i Regista. Ärendets nuvarande status återspeglas i ärendelistan efter hand som arbetet fortlöper. I listan får man överblick, inte bara över sina VA-ansökningar, utan alla ärenden som kan tänkas komma in till organisationen. Med kopplingen till VA-bankens karta finns det möjlighet att även åskådliggöra detta geografiskt.

Regista Fakturering

När avgifterna är beräknade, finns det möjlighet att automatiskt skapa en underlagsfil som sen kan läsas in i EDPs Future och där bli till ett faktureringsobjekt. När fakturan är markerad som betald i Future, återspeglas det även i Regista. 

I dagsläget har vi koppling mot Future, men finns det andra systemleverantörer som är intresserade av att integrera på samma sätt är ni välkomna att höra av er till oss.

 
Ledningskollen

Ledningskollen - hantera Ledningskollens ärenden direkt i VA-banken

Modul Ledningskollen är ett tillägg till VA-banken och myCarta som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i VA-banken och myCarta så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

Frågare gör det möjligt att skapa Ledningskollens grävärenden direkt i VA-banken och myCarta. För en snabb och enkel hantering kan man fylla i stora delar av ett grävärende och använda som en grundmall. 

 
Brunn

Brunn

Brunn används för att registrera information i samband med brunnsinspektion i fält.

I Brunn kan man exempelvis bokföra och beräkna flöden, sätta status och skick för brunnar och anslutande ledningar med mera. Dessa delar är ett viktigt hjälpmedel vid planering av underhållsinsatser.

Brunn

Många olika funktioner i Brunn

 • Dokumentera och läsa brunnens dimension, material och status
 • Ändra uppgifter för anslutande ledningar
 • Ange status och skick för anslutande ledningar
 • Bokföra och beräkna flöden
 • Tematisera ledningsnätet på beräknat flöde eller fiktiv yta
 
Invent

Invent - få kontroll på era fastigheter

Invent är främst skapad för att användas vid fältinventeringar i VA-sammanhang, som till exempel inventering av dagvatten- och servisförhållanden.

Invent är väl lämpad för till exempel inventering av fastigheter, men kan även användas som exempelvis skissverktyg för planering av framtida ledningsstråk.

Med Invent kan man enkelt definiera egna ritobjekt med upp till tre attribut. I standardformuläret bokförs alltid fastighetsnummer och geometrins längd respektive yta. Det finns även möjlighet att koppla dokument i standardformuläret.

Istället för standardformuläret kan objekten kopplas mot formulär i egenutvecklade Access- eller Excel-applikationer eller länk till webbsida. Det är funktioner som används flitigt av våra kunder och där vi skapat egna applikationer för till exempel grundvattenobservationer och brandposter.

Invent

Många möjligheter med Invent

 • Dokumentera hur dagvattnet avleds från stuprör
 • Rita in vilka ytor som är genomsläppliga respektive hårdgjorda
 • Visa grafiskt i kartan vilka ytor som har åtgärdats
 • Koppla foto till en markering i kartan
 • Skapa idéskisser med kartan som bakgrund

Invent Fastighet

Invent Fastighet är ett tillägg till Invent som ger dig möjlighet att följa upp inventerade fastigheter och kontakt med dess ägare.

Avancerade sökfunktioner ger dig bland annat möjlighet att skicka brev med karta till de felkopplade fastigheterna, meddelande om att fastigheten är godkänd eller följa upp hur många kvadratmeter som är bortkopplat. All information från inventeringen till utskick och kontaktdata lagras i ett formulär för fastigheten.

App

Invent GO - app till Invent

Med appen Invent GO kan man från uppsatta inventeringsgrupper inventera alla objekt online ute på fältet. Även skissfunktionen finns i appen samt möjlighet att fotografera så att bilden automatiskt lagras på servern. Appen kommunicerar direkt med databasen på servern, ingen mellanlagring behövs. Som standard hämtas inställningarna för "Sök adress" och "fastighet" från VA-banken. Appen innehåller även mätverktyg och funktion för att hitta en viss position. 

Appen är byggd för iOS och Android och nås endast via en personlig inloggning med de behörigheter som angetts i VA-banken. För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.

Observera att det krävs en installation på er server för att ni ska kunna använda appen.

 
VA-skopi

VA-skopi - läsa in och redigera TV-inspektioner

VA-skopi är ett komplett verktyg för att läsa in och redigera TV-inspektioner i VA-banken. Med hjälp av VA-skopi kan du på ett enkelt sätt hantera dina TV-inspektioner och se till att resultat finns tillgängliga direkt i VA-banken.

Med korrekta filmprotokoll behövs det bara ett par musklick för att få över dem till VA-banken. Men i verkligheten dyker det ofta upp specialfall som behöver hanteras och VA-skopi erbjuder därför en uppsjö av små verktyg för att till exempel kunna ändra brunnsbeteckningarna om de inte stämmer, dela upp inspektioner som filmats på flera ledningar i rad, justera koderna så att de stämmer överens med standarden med mera. En del saker rättas till automatiskt och en del kräver lite handpåläggning. Programmet utvecklas och anpassas hela tiden för att säkerställa att alla inspektioner kan läsas in. 

Möjligheter med VA-skopi

 • Hanterar både TV2 och TV3-format
 • Importera och visa brunnsinspektioner i TV3-format
 • I samband med inläsningen kan man granska och redigera TV-inspektionerna
 • Resultat från lutningsmätning kan granskas och läsas in
 • Verktyg för att kunna hantera TV-filer med eventuella avvikelser från standarden
 • Möjlighet att rätta till temporära brunnsnamn och inspektioner över flera ledningar

Lutningsmätning

För att visa gjord lutningsmätning i en TV3-fil, används Lutningsformuläret som är en liten tilläggsmodul till VA-skopi.

 
Labbdata

Labbdata - vattenprovtagning

Labbdata är ett program som körs från VA-banken. Programmet gör det möjligt att snabbt och enkelt läsa in analysresultat i Interlab-format till VA-banken. Därifrån är det lätt att bläddra bland analyserna, titta på resultatet och skapa diagram och rapporter till hemsidan, presentationer eller olika skrivelser.

 
VASS

VASS - statistik till Svenskt Vatten

Sök ut statistik från VA-banken direkt till Svenskt Vattens VASS.

Lägger du ner en massa tid på att rapportera in statistik till Svenskt Vattens VASS? Med vår VASS-modul skapas en unik möjlighet att generera underlag och göra inrapporteringen med automatik.

Modulen ställs in en gång med ett enkelt gränssnitt. Det som tidigare tog en veckas efterforskning tar nu under en minut, oberoende av system och miljö. Resultatet kan även plockas ut i en mängd andra format.

 
Verk

Verk - ha koll på era anläggningar

Verk används för att dokumentera uppgifter om olika typer av anläggningar och fungerar som ett komplement mellan VA-banken och kundens övervakningssystem.

Verk är helt integrerad i VA-banken, vilket underlättar uppföljning av insatser samt återkommande kontroll av pumpstationer, reningsverk och tillhörande utrustning. 

Modulen Verk kan användas för att till exempel registrera faktauppgifter om pumpstationer, mindre reningsverk, dagvattendammar och vattenverk, samt hantera drift och underhållsåtgärder för dessa typer av anläggningar.

 
VA-edit

VA-edit - digitalisera snabbt och effektivt

Med hjälp av modulen kan ni snabbt och effektivt digitalisera och bygga upp ert ledningsnät direkt i VA-banken.

Modulen går enkelt att anpassa genom attributmallar som används vid digitalisering av nätet och det finns många konstruktionshjälpmedel och möjlighet för inläsning av mätfiler. VA-edit har ett inbyggt regelverk för delning och sammanslagning av objekt.

Topologikontrollsmodulen ingår som standard i denna modul.

 
Avstängning

Avstängning - vilka fastigheter blir utan vatten?

Modulen Avstängning ger möjlighet att söka fram ventiler som behöver stängas vid en läcka. När ventiler sökts fram kan berörda fastigheter visas i kartan och listas för vidare hantering. 

Modulen är byggd för att ta hänsyn till olika sätt att bygga sitt ledningsnät. Exempelvis fungerar spårningen utan fullständig topologi av nätet. Nätet behöver inte vara brutet i ventiler och servisledningar behöver inte gå in på fastigheten för att kunna lista fastigheten.

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick. Utskicken kan köras som separata moduler - kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.

VA-banken GO Avstängning

Med tillägget VA-banken GO Avstängning kan man spåra i vattenledningsnätet i appen och direkt se vilka fastigheter som blir påverkade. Man kan enkelt ändra status på berörda ventiler till stängda respektive öppna.

För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.
Observera att tillägget kräver att ni har VA-banken GO och Avstängning VA.

 

Tips!

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i VA-banken för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet.  

GPS

Modulen GPS gör det möjligt för fältanvändare att visa sin position i VA-bankens karta och att kartfönstret automatiskt följer med då man förflyttar sig.

Det finns för tillfället stöd för tre olika GPS-typer:

 • Seriell GPS - Kopplas till datorns COM-port via ett seriellt gränssnitt.
 • Automatisk GPS – Använder Windows 8:s inbyggda stöd för positionering som använder både GPS och Wifi-triangulering. Även kompatibel med Citrix för att hantera positionering från en tunn klient som körs på en mobil enhet.
 • Webbtjänst – Används då man kör VA-banken via en tunn klient. Användaren startar ett extra program/app som rapporterar aktuell position till en webbtjänst som sedan VA-banken kan använda för visning.

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Debiteringssystem

Debiteringsinformation från Future och WebDeb går att länka in i både VA-bankens servisformulär och modulen Regista. Beroende på situation och krav kan vi antingen sätta upp en direktlänk mellan VA-bankens och debiteringssystemets databas eller schemalägga rutiner för att kopiera data till VA-bankens databas. I båda fallen kan man, förutom att visa datat i servisformuläret (när man klickar på en adress eller fastighet), även använda det i geografiska urval och uppsättning av lager.

Vi har även utvecklat en länk mellan VA-banken och Future, vilken möjliggör att programmen kommunicerar med varandra. Inifrån Future kan man markera en anläggning och hoppa till motsvarande servisformulär i VA-banken. Man kan även gå åt andra hållet och från ett servisformulär komma till rätt post i Future. Det kräver dock att båda programmen körs på samma dator och är igång samtidigt. 

Peglar

När peglar är uppsatt kan ni enkelt mata in nedmätning från plushöjd. Ni får fram listor och grafer på nivåerna i varje punkt.

Ärendehanteringssystem

Hos flera kunder har vi kopplat in det generella ärendehanteringssystemet till VA-banken. Om ett ärende som berör VA kommer in, går det automatiskt över till VA-banken. I dagsläget har vi gjort koppling mot Lime och CS Transmission.

Pollex

Vid inventering av fastigheter i fält har vi tillsammans med Pollex utvecklat ett formulär där de bokför fakta om fastigheten. Pollex utför även standard inventering Invent.

Utskick

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick för såväl VA som energi. Utskick är integrerad med modulen avstängning, men kan köras separat. Kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.

TA-plan

Visste du att du kan skapa TA-planer i VA-banken och myCarta?

Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar du till och med för hand?

Skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i VA-banken eller i myCarta, skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats.

I filmen ser du hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer i VA-banken. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Skapa TA-plan

 
Kalkyl

Kalkyl - bedöm kostnader för insatser

Kalkyl är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaderna för dagens driftsituation. I Kalkyl kan man snabbt och enkelt göra överslagsberäkningar och jämföra kostnaden för olika åtgärder på ledningsnätet.

Ledningsnätet blir äldre för varje dag och kommunernas ekonomi kärvare. Vi lever i en värld där ekonomin styr och det gäller att tänka både som ekonom och tekniker vid inträngande rötter, bräddningar, källaröversvämningar och vattenläckor.

Vårt hjälpmedel heter Kalkyl och är ett program som du kör från VA-banken. Programmet är komplext och innehåller en mängd funktioner. Trots sin komplexitet, har vi lagt ner stor möda på att göra Kalkyl till ett så enkelt och intuitivt program som möjligt för dig att arbeta med.

 
Rapporter

Rapporter - skapa och skriv ut

Ta ut rapporter och diagram över ledningsnätet.

Rapportmodulen används för att kunna ta ut rapporter och diagram över ledningsnätet, till exempel en övergripande presentation av informationen över ett problem/insats eller antal läckor per år i spillvattennätet.

 
Planeringsschema

Planeringsschema - vem gör vad?

Med modulen Planeringsschema kan du hålla koll på vilka personalresurser som är lediga och vilka som är upptagna.

Schemat visar vilken prioritet insatserna har och ifall någon tagit på sig ansvaret. Schemat visar även vilka insatser som är slutförda. Medarbetarna kan enkelt se vilka insatser som är kvar att utföra och ta på sig ansvaret för en insats i listan. Man kan även lägga in ledig eller upptagen tid i schemat för att visa att man inte är tillgänglig. Möjlighet finns också att lägga till olika grupper (arbetslag) för att lättare koordinera insatserna. 

 

VA-trans - VA-banken offline

Arbeta lokalt utan uppkoppling.

Modul Trans är en tilläggsmodul till VA-banken och innebär att man sätter upp en lokal databas på varje fältdator. Varje användare kan då arbeta helt lokalt utan någon uppkoppling. Fördelen med detta är att man alltid har tillgång till en snabb karta och kan registrera faktauppgifter och driftstörningar direkt.

 
VA-banken GO

VA-banken GO - effektivisera arbetet i fält

Som stöd för arbetet i fält finns vår app, VA-banken GO. 

VA-banken GO kommunicerar direkt med databasen på servern, vilket betyder att ingen mellanlagring behövs. Med appen kan man hitta och bocka av planerade arbeten, skriva in driftstörningar, skapa insatser, lista problem och uppdatera attribut på ledningsnätet. Appen är lätt att använda och det är till exempel enkelt att ta ett foto med telefonen och automatiskt koppla till problem, insats eller ledningsnätet. Kopplade pdf-dokument och foton kan visas i appen och med bara ett knapptryck kan ventiler öppnas och stängas. 

Kartor och dess inställningar hämtas från uppsättningen på servern och kan skräddarsys för appen. Som standard hämtas inställningarna för "Sök adress" och "Sök fastighet" från VA-banken.

VA-banken GO är ett app-tillägg till VA-banken och finns till både iOS och Android. Appen nås endast via en personlig inloggning med de behörigheter som anges i VA-banken.  För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID. 

Alla användare av VA-banken får en gratis titta-version av appen.

Observera att det krävs en installation på er server för att ni ska kunna använda appen. Detta gäller även titta-versionen. Kontakta Anne för offert och/eller beställning.