• Verksamhetssystem - kart & mätVerksamhetssystem - kart & mät

Verksamhetssystem Kart & Mät

 
290

Verksamhetssystem Kart & Mät
myCarta 290

myCarta 290 är ett kommunkoncept som innehåller program och funktioner anpassade till ert specifika behov med tydliga processer och arbetsflöden. Paketet passar er som jobbar med traditionell kommunal kart- och mätverksamhet. 

Grundstenarna i myCarta 290 är myCarta, Edit, BAS och DWG. Det är dessa delar ni behöver för att på daglig basis sköta en kommunal MBK-verksamhet. Systemet ger funktionellt stöd för ajourhållning av baskarta, nybyggnadskarta, husutsättningar, grundkarta (till detaljplan) och fastighetsförteckning. Många väljer att lägga till modulen myCarta Offline för att kunna arbeta offline. 

 

myCarta 290

Edit

Edit

BAS

Bas

DWG

DWG

myCarta 290+

mycarta290
Edit

myCarta Edit

myCarta Edit är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer.

Edit innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

 
BAS

BAS

BAS är utformad för er som arbetar med traditionella tillämpningar inom kart och mät.

De centrala delarna i BAS är att ajourhålla baskarta, sköta flöden och mallar för framtagande av nybyggnadskarta och använda stödfunktioner för framtagande av grundkarta. I BAS finns även smart framställning av fastighetsförteckning, även utan full version av FR Direkt. BAS innehåller stöd för lagring enligt ”Svensk geoprocess” och dess framtagna specifikationer. För full hantering av fastighetsrapporter och åtkomst till akter rekommenderas modulen FR direkt.

 
DWG

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta och VA-banken för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet. 

 
290

myCarta 290+

I det utökade paketet, myCarta 290+, finns speciella verksamhetstillämpningar anpassade för MBK-verksamhet. Paketet innehåller moduler för BAL (Byggnader, adresser, lägenheter), DRK (Digital registerkarta), lagring och produktion av digital detaljplan, ajourhållning och produktion av baskarta, nybyggnadskartor, fastighetsrapporter och fastighetsförteckning. myCarta innehåller naturligtvis stöd för lagring av kartdata enligt strukturen för SGP (Svensk geoprocess).

För er som även ansvarar för spridning av geodata på webben rekommenderar vi myCarta för Webb. Detta ger möjligheten att publicera webbkartor av samtliga interna kartor, antingen för visning i egenproducerade webblösningar, andra GIS-produkter eller i vår produkt myCarta WebMap. Det går också bra att arbeta med myCarta för Webb för enkel spridning i den egna verksamheten. Genom myCarta GO kan man även arbeta med de interna kartorna i en lösenordsskyddad app.

 

myCarta 290+

BAL

BAL

DRK

DRK

Plan

Plan

FR Direkt

FR Direkt

& tillägg

BAL

BAL

BAL är ett system för tjänstebaserad uppdatering av kommunernas byggnader, adresser och lägenheter mot Lantmäteriets centrala register. Systemet ersätter kommunernas nuvarande, ofta krångliga, hantering av byggnader och adresser via Lantmäteriets LINA-system. 

Med BAL ajourförsbyggnaderna, adresserna och lägenheterna direkt i kartsystemet och förändringarsynkroniseras automatiskt med Lantmäteriets system. Även förändringar som görsav Lantmäteriet synkroniseras automatiskt tillbaka till kommunens system.
 
BAL är godkänt av flerakommuner och uppfyller Lantmäteriets krav för att ajourföra adresser, byggnaderoch lägenhetsinformation direkt mot Lantmäteriets system för tjänstebaseraduppdatering BAL.

 
DRK

DRK

DRK är ett system för kommuner som arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. 

Systemet innehåller dels en synkroniseringstjänst som dygnsvis automatiskt uppdaterar kommunens kopia av registerkartan, dels stöd för att jobba systematiskt med kvalitetsutveckling av registerkartan. Synkroniseringstjänsten kan köras helt fristående.
 
Jobba lokalt, uppdatera centralt!

Arbetet med kvalitetsutveckling, där man bland annat hanterar inmätningar av gränsmarkeringar och ger förslag på nya och/eller förändrade gränser, sker ärendevis för att hålla isär parallella kvalitetsförbättringar. När ett ärendeavslutas skapas automatiskt en Registerkarte-GML med förändringar samt alla övriga dokument som skall levereras till Lantmäteriet.
 
DRK kan även användas av KFF-kommuner som vill jobba med förrättningsförberedande åtgärder och NDRK-kommuner som enkelt vill återsynkronisera fastighetsdata.

 
Plan

Plan

myCarta Plan är utformad för att ge ett intuitivt stöd vid framtagande 
från plankarta till detaljplan. 

myCarta Plan stödjer Boverkets föreskrifter om digital planbeskrivning och planbestämmelsekatalog samt Lantmäteriets direktiv om leverans till Nationella geodataplattformen. Produkten har stöd för lagring i databas (planmosaik) och för smart framställning av fastighetsförteckning, även utan full version av FR Direkt. För full hantering av fastighetsrapporter och åtkomst till akter rekommenderar vi FR direkt.

 

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Koppling mot Castor finns för våra desktopprogram. Den möjliggör att söka fastigheter i kartan med FR Direkt och skicka dem till Castor för vidare behandling av till exempel bygglovsärenden på fastigheten i fråga. Omvänt kan man också från ett ärende i Castor med fastighetsanknytning välja att visa denna fastighet i kartan.