• Verksamhetssystem - kart & mätVerksamhetssystem - kart & mät
 
290

myCarta 290

myCarta 290 är ett kommunkoncept som innehåller program och funktioner anpassade till ert specifika behov med tydliga processer och arbetsflöden. Paketet passar er som jobbar med traditionell kommunal kart- och mätverksamhet. 

Grundstenarna i myCarta 290 är myCarta, Edit, BAS och DWG. Det är dessa delar ni behöver för att på daglig basis sköta en kommunal MBK-verksamhet. Systemet ger funktionellt stöd för ajourhållning av baskarta, nybyggnadskarta, husutsättningar, grundkarta (till detaljplan) och fastighetsförteckning. Många väljer att lägga till modulen myCarta Offline för att kunna arbeta offline. 

myCarta 290+

I det utökade paketet, myCarta 290+, finns speciella verksamhetstillämpningar anpassade för MBK-verksamhet. Paketet innehåller moduler för BAL (Byggnader, adresser, lägenheter), DRK (Digital registerkarta), lagring och produktion av digital detaljplan, ajourhållning och produktion av baskarta, nybyggnadskartor, fastighetsrapporter och fastighetsförteckning. myCarta innehåller naturligtvis stöd för lagring av kartdata enligt strukturen för SGP (Svensk geoprocess).

För er som även ansvarar för spridning av geodata på webben rekommenderar vi myCarta för Webb. Detta ger möjligheten att publicera webbkartor av samtliga interna kartor, antingen för visning i egenproducerade webblösningar, andra GIS-produkter eller i vår produkt myCarta WebMap. Det går också bra att arbeta med myCarta för Webb för enkel spridning i den egna verksamheten. Genom myCarta GO kan man även arbeta med de interna kartorna i en lösenordsskyddad app.

 

myCarta 290

myCarta

myCarta

Edit

Edit

BAS

Bas

DWG

DWG

Tips!

Tips

myCarta 290+

BAL

BAL

DRK

DRK

Plan

Plan

FR Direkt

FR Direkt

Tips!

Tips

& tillägg

myCarta

myCarta

myCarta är ett verktyg för fungerande och kraftfull hantering och presentation av geografisk information. Med användarvänlighet och prestanda som fokus är myCarta optimerat för att snabbt och enkelt läsa och skriva data kopplat till olika datakällor.

Kartor skapas genom enkel kartuppsättning där man kopplar upp data direkt ifrån önskad källa. Det är även fullt möjligt att bygga upp kartor som konsumerar data från olika datakällor.

Utöver visualisering och presentation så innehåller myCarta även ett mycket kompetent verktyg för att skapa, ajourhålla och förändra geografisk information. Detta gör myCarta till ett väl lämpat, enkelt men fungerande verktyg genom hela digitaliseringsflödet från fältdata till produktion.

Den geografiska motorn som bygger upp plattformen är utvecklad i egen regi, vilket ger oss möjlighet att styra över alla beståndsdelar efter behov. Framtagen teknologi bygger på de vedertagna standarder som finns inom området.

För att tillgodose att ett gott datautbyte kan ske gentemot andra aktörer så innehåller myCarta kompetenta exportrutiner. Data från vilken inläst datakälla som helst alltid exporteras till en mängd olika format, inte minst CAD-filer. myCarta har naturligtvis också möjlighet att läsa och visualisera CAD-filer direkt i kartan.

I myCarta konceptet ingår kraftfulla verktyg för digitalisering och redigering av kartdata direkt emot databaskällan. Det finns även ett gott stöd för att kunna ta med sig data ut i fält, för att redigera i offline-läge. myCarta är även väl lämpat för att skapa och hantera mätdata till verksamhetens mätningsingenjörer.

 
Edit

myCarta Edit

myCarta Edit är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer.

Edit innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg.

myCarta Offline

myCarta Offline är ett tillägg till myCarta Edit som gör det möjligt att skapa en lokal kopia av en hel karta. Kartan blir kopplad till en filbaserad databas i standardformatet GeoPackage. I databasen finns triggrar som känner av alla förändringar som görs, oavsett i vilket kartprogram de utförts. Frånkopplad från intranätmiljön kan man sedan använda hela myCarta Edit för att skapa och förändra data. Efter avslutat offline-arbete kan hela eller delar av förändringarna synkas tillbaka in i verksamhetsdatabasen.

 
bas

BAS

BAS är utformad för er som arbetar med traditionella tillämpningar inom kart och mät.

De centrala delarna i BAS är att ajourhålla baskarta, sköta flöden och mallar för framtagande av nybyggnadskarta och använda stödfunktioner för framtagande av grundkarta. I BAS finns även smart framställning av fastighetsförteckning, även utan full version av FR Direkt. BAS innehåller stöd för lagring enligt ”Svensk geoprocess” och dess framtagna specifikationer. För full hantering av fastighetsrapporter och åtkomst till akter rekommenderas modulen FR direkt.

 
datorlaador

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta och VA-banken för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet. 

 

Tips!

Castor

myCarta Castor är en modul för koppling mellan bygglovssystemet Castor och myCarta. Kopplingen gör det möjligt att i Castor starta upp myCarta för visning och vice versa.

TA-plan

Visste du att du kan skapa TA-planer i VA-banken och myCarta?
Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar du till och med för hand?

Skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i VA-banken eller i myCarta, skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats.

I filmen visar Jocke hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer i VA-banken. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Skapa TA-plan

 
driftochunderhaall

myCarta Drift och Underhåll

Med myCarta Drift och Underhåll kan ni arbeta med drift och underhåll för olika verksamheter på valfritt kartobjekt.

Enkla guider hjälper användarna att skapa såväl ärenden som åtgärder. Med stöd av kartan får användarna full koll på planerade åtgärder och aktuella ärenden. Från kalendervyn kan man också enkelt få tillgång till planerade åtgärder.

För administratören finns det ett enkelt gränssnitt för att knyta åtgärds-/ärendekoder, rättigheter, kartobjekt samt platser eller adresser till varje uppsatt verksamhet.

Denna modul kan köras från myCarta, Aveny myCarta samt Energi- och VA-banken. 

 
BAL

BAL

BAL är ett system för tjänstebaserad uppdatering av kommunernas byggnader, adresser och lägenheter mot Lantmäteriets centrala register. Systemet ersätter kommunernas nuvarande, ofta krångliga, hantering av byggnader och adresser via Lantmäteriets LINA-system. 

Med BAL ajourförsbyggnaderna, adresserna och lägenheterna direkt i kartsystemet och förändringarsynkroniseras automatiskt med Lantmäteriets system. Även förändringar som görsav Lantmäteriet synkroniseras automatiskt tillbaka till kommunens system.
 
BAL är godkänt av flerakommuner och uppfyller Lantmäteriets krav för att ajourföra adresser, byggnaderoch lägenhetsinformation direkt mot Lantmäteriets system för tjänstebaseraduppdatering BAL.

 
VA-edit_368x207

DRK

DRK är ett system för kommuner som arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. 

Systemet innehåller dels en synkroniseringstjänst som dygnsvis automatiskt uppdaterar kommunens kopia av registerkartan, dels stöd för att jobba systematiskt med kvalitetsutveckling av registerkartan. Synkroniseringstjänsten kan köras helt fristående.
 
Jobba lokalt, uppdatera centralt!

Arbetet med kvalitetsutveckling, där man bland annat hanterar inmätningar av gränsmarkeringar och ger förslag på nya och/eller förändrade gränser, sker ärendevis för att hålla isär parallella kvalitetsförbättringar. När ett ärendeavslutas skapas automatiskt en Registerkarte-GML med förändringar samt alla övriga dokument som skall levereras till Lantmäteriet.
 
DRK kan även användas av KFF-kommuner som vill jobba med förrättningsförberedande åtgärder och NDRK-kommuner som enkelt vill återsynkronisera fastighetsdata.

 
plan_368x207

Plan

myCarta Plan är utformad för att ge ett intuitivt stöd vid framtagande 
från plankarta till detaljplan. 

myCarta Plan stödjer Boverkets föreskrifter om digital planbeskrivning och planbestämmelsekatalog samt Lantmäteriets direktiv om leverans till Nationella geodataplattformen. Produkten har stöd för lagring i databas (planmosaik) och för smart framställning av fastighetsförteckning, även utan full version av FR Direkt. För full hantering av fastighetsrapporter och åtkomst till akter rekommenderar vi FR direkt.

 

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.